Jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel

Personen tot 18 jaar die gebruik gemaakt hebben van jeugdbescherming (op peildatum ultimo verslagperiode).

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine