Toelichting godsdienstig en protestants

In de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS wordt sinds 2010 gevraagd tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering men zichzelf rekent. De antwoordmogelijkheden zijn (1) geen kerkelijke gezindte, (2) rooms-katholiek, (3) Nederlands hervormd, (4) gereformeerd, (5) Protestantse Kerk in Nederland, (6) islam, (7) joods, (8) hindoe, (9) boeddhist, en (10) anders. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Omdat niet alle leden van deze drie protestantse gezindten zich met de PKN identificeren, zijn naast de PKN ook de Nederlands hervormden en gereformeerden als aparte categorieën gehandhaafd. Daarnaast zijn er gereformeerde kerkgenootschappen die niet betrokken waren bij de fusie. Voor deze publicatie zijn de drie categorieën, Nederlands hervormd, gereformeerd en Protestantse kerk in Nederland, bijeengenomen onder de noemer protestanten. Personen die zich niet herkennen in één van de categorieën hebben de mogelijkheid om te kiezen voor de categorie anders. Er is geen verdere informatie beschikbaar over de kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering waartoe de personen behoren die deze antwoordoptie ‘anders’ hebben aangekruist. De percentages in dit onderzoek zijn gebaseerd op steekproefgegevens. Dit houdt in dat de cijfers schattingen zijn met een bepaalde onnauwkeurigheid.