Minder jongeren in 2020

Jongeren en gezin | 18-07-2011 13:07

In 2020 zullen er in Nederland naar verwachting 109 duizend minder jongeren zijn dan nu. De daling doet zich vooral voor onder de autochtone jongeren. Het aantal westerse allochtone jongeren en niet-westerse allochtonen van de tweede generatie neemt daarentegen naar verwachting toe.

Aandeel jongeren daalt naar 28 procent

In 2020 zal Nederland naar verwachting 4,8 miljoen jongeren tot 25 jaar tellen, 109 duizend minder dan nu. Omdat de rest van de bevolking tot 2020 blijft groeien, zal het aandeel jongeren in de totale bevolking dalen van 30 procent in 2011 tot 28 procent in 2020.

Deze afname komt vooral door een daling van de geboortecijfers in het begin van de 21ste eeuw die waarschijnlijk doorzet tot 2015. Tot eind jaren '60 lag het aandeel jongeren nog rond de 45 procent. Door introductie van de pil en omdat de babyboomgeneratie de leeftijd van 25 passeerde, is het percentage jongeren daarna snel gedaald tot ruim 30 procent in 1998. Tot 2011 is dit aandeel nagenoeg niet veranderd.

Aandeel jongeren tot 25 jaar in de totale bevolking

Aandeel jongeren tot 25 jaar in de totale bevolking

Minder autochtonen, meer westerse allochtonen

Op dit moment is 76,2 procent van alle jongeren autochtoon. Door een daling van het aantal autochtone jongeren met bijna 155 duizend, bedraagt hun aandeel in 2020 nog 74,7 procent. Het aantal westerse allochtonen zal juist toenemen, waardoor hun aandeel groeit van 7,4 naar 8,4 procent. Ook het aantal jongeren van niet-westerse afkomst stijgt licht.

Jongeren tot 25 jaar naar herkomst

Jongeren tot 25 jaar naar herkomst

Toename allochtonen vooral door tweede generatie

De stijging van het aantal westers allochtone jongeren doet zich voor bij zowel de eerste als de tweede generatie. Dit komt vooral doordat er sinds de uitbreiding van de EU steeds meer mensen uit EU-landen naar Nederland komen om te werken.  Bij de niet-westerse allochtonen daarentegen neemt het aantal jongeren van de tweede generatie de komende jaren toe, terwijl het aantal van de eerste generatie zal afnemen. De afname van het aantal eerste generatie niet-westerse allochtone jongeren is zichtbaar sinds 2004 en hangt onder meer samen met strengere regelgeving voor asielzoekers en op het gebied van huwelijksmigratie. Het aantal immigranten van niet-westerse herkomst zal naar verwachting ook de komende jaren lager liggen dan voor 2004.

Allochtone jongeren tot 25 jaar naar generatie

Allochtone jongeren tot 25 jaar naar generatie